דניאיל חארמס

Во-первых и во-вторых

דניאיל חארמס

Во-первых и во-вторых

Add to my favorites Remove from my favorites

Во-первых, запел я песенку и пошел.

[spacer height="05px"]

Во-вторых, подходит ко мне Петька и говорит: «Я с тобой пойду». И мы оба пошли, напевая песенки.

В-третьих, идем мы и смотрим — стоит на дороге человек, ростом с ведерко.

«Ты кто такой?» — спросили мы его.— «Я самый маленький человек в мире».— «Пойдем с нами».— «Пойдем».

Пошли мы дальше, но маленький человек не может за нами угнаться. Бегом бежит, а все-таки отстает. Тогда мы его взяли за руки. Петька за правую, я за левую. Маленький человек повис у нас на руках, едва ногами земли касается. Пошли мы так дальше. Идем все трое и песенки насвистываем.

В-четвертых, идем мы и смотрим — лежит возле дороги человек, голову на пенек положил, а сам такой длины, что не видать, где ноги кончаются Подошли мы к нему поближе, а он как вскочит на ноги, да как стукнет кулаком по пеньку, так пенек в землю и ушел. А длинный человек посмотрел вокруг, увидел нас и говорит: «Вы,— говорит,— кто такие, что мой сон потревожили?» — «Мы,— говорим мы,— веселые ребята. Хочешь, с нами пойдем?» — «Хорошо»,— говорит длинный человек да как шагнет сразу метров на двадцать. «Эй,— кричит ему маленький человек.— Обождн нас немного!» Схватили мы маленького человека и побежали к длинному. «Нет,— говорим мы,— так нельзя, ты маленькими шагами ходи».

Пошел длинный человек маленькими шагами, да что толку? Десять шагов сделает и из вида пропадет. «Тогда,— говорим мы,— пусть маленький человек тебе на плечо сядет, а нас ты под мышки возьми». Посадил длинный человек маленького себе на плечо, а нас под мышки взял и пошел. «Тебе удобно?» — говорю я Петьке. «Удобно, а тебе?» — «Мне тоже удобно»,— говорю я. И засвистели мы веселые песенки. И длинный человек идет и песенки насвистывает, и маленький человек у него на плече сидит и тоже свистит-заливается.

В-пятых, идем мы и смотрим — стоит поперек нашего пути осел. Обрадовались мы и решили на осле ехать. Первым попробовал длинный человек. Перекинул он ногу через осла, а осел ему ниже колена приходится. Только хотел длинный человек на осла сесть, а осел взял да и пошел, и длинный человек со всего размаху на землю сел. Попробовали мы маленького человека на осла посадить. Но только осел несколько шагов сделал — маленький человек не удержался и свалился на землю. Потом встал и говорит: «Пусть длинный человек меня опять на плече понесет, а ты с Петькой на осле поезжай». Сели мы, как маленький человек сказал, и поехали. И всем хорошо. И все мы песни насвистываем.

В-шестых, приехали мы к большому озеру. Глядим, у берега лодка стоит. «Что ж, поедем на лодке?» — говорит Петька. Я с Петькой хорошо в лодке уселся, а вот длинного человека с трудом усадили. Согнулся он весь, сжался, коленки к самому подбородку поднял.

Маленький человек где-то под скамейкой сел, а вот ослу места-то и не осталось. Если бы еще длинного человека в лодку не сажать, тогда можно было бы и осла посадить. А вдвоем не помещаются. «Вот что,— говорит маленький человек,— ты, длинный, вброд иди, а мы осла в лодку посадим и поедем». Посадили мы осла в лодку, а длинный человек вброд пошел, да еще нашу лодку на веревочке потащил. Осел сидит, пошевельнуться боится — верно, первый раз в лодку попал. А остальным хорошо. Едем мы по озеру, песни свистим. Длинный человек тащит нашу лодку и тоже песни поет.

В-седьмых, вышли мы на другой берег, смотрим — стоит автомобиль. «Что ж это такое может быть?» — говорит длинный человек.— «Что это?» — говорит маленький человек.— «Это,— говорю я,— автомобиль».— «Это машина, на которой мы сейчас и поедем,— говорит Петька. Стали мы в автомобиле рассаживаться. Я и Петька у руля сели, маленького человека спереди на фонарь посадили, а вот длинного человека, осла и лодку никак в автомобиле не разместить. Положили мы лодку в автомобиль, в лодку осла поставили — и все бы хорошо, да длинному человеку места нет. Посадили мы в автомобиль осла и длинного человека — лодку некуда поставить.

Мы совсем растерялись, не знали, что и делать, да маленький человек совет подал: «Пусть,— говорит,— длинный человек в автомобиль сядет, а осла к себе на колени положит, а лодку руками над головой поднимет». Посадили мы длинного человека в автомобиль, на колени к нему осла положили, а в руки дали лодку держать. «Не тяжело?» — спросил его маленький человек.— «Нет, ничего»,- говорит длинный. Я пустил мотор в ход, и мы поехали. Всем хорошо, только маленькому человеку впереди на фонаре сидеть неудобно, кувыркает его от тряски, как ваньку-встаньку. А остальным ничего. Едем мы и песни насвистываем.

В-восьмых, приехали мы в какой-то город. Поехали по улицам. На нас народ смотрит, пальцами показывает: «Это что,— говорит,— в автомобиле дубина какая сидит, себе на колени осла посадил и лодку руками над головой держит. Ха! ха! ха! А впереди-то какой на фонаре сидит. Ростом с ведерко! Вон его как от тряски-то кувыркает! Ха! ха! ха!» А мы подьехали прямо к гостинице, лодку на землю положили, автомобиль поставили под навес, осла к дереву привязали и зовем хозяина. Вышел к нам хозяин и говорит: «Что вам угодно?» — «Да вот,— говорим мы ему,— переночевать нельзя ли у вас?» — «Можно»,— говорит хозяин и повел нас в комнату с четырьмя кроватями. Я и Петька легли, а вот длинному человеку и маленькому никак не лечь. Длинному все кровати коротки, а маленькому не на что голову положить. Подушка выше его самого, и он мог только стоя к подушке прислониться. Но так как мы все очень устали, то легли кое-как и заснули. Длинный человек просто на полу лег, а маленький на подушку весь залез, да так и заснул.

В-девятых, проснулись мы утром и решили дальше путь продолжать. Тут вдруг маленький человек и говорит: «Знаете что? Довольно нам с этой лодкой и автомобилем таскаться. Пойдемте лучше пешком».— «Пешком я не пойду,— сказал длинный человек,— пешком скоро устанешь».— «Это ты-то, такая детина, устанешь?» — засмеялся маленький человек.— «Конечно, устану,— сказал длинный,— вот бы мне какую-нибудь лошадь по себе найти».— «Какая же тебе лошадь годится? — вмешался Петька.— Тебе не лошадь, а слона нужно».— «Ну, здесь-то слона не достанешь,— сказал я,— здесь не Африка». Только это я сказал, вдруг слышим на улице лай, шум и крики. Посмотрели в окно, глядим — ведут по улице слона, а за ним народ валит. У самых слоновьих ног бежит мальенькая собачонка и лает во всю мочь, а слон идет спокойно, ни на кого внимания не обращает. «Вот,— говорит маленький человек длинному,— вот тебе и слон как раз. Садись и поезжай».— «А ты на собачку садись. Как раз по твоему росту»,— сказал длинный человек.— «Верно,— говорю я,— длинный на слоне поедет, маленький на собачке, а я с Петькой на осле». И побежали мы на улицу.

В-десятых, выбежали мы на улицу. Я с Петькой на осла сел, маленький человек у ворот остался, а длинный за слоном побежал. Добежал он до слона, вскочил на него и к нам повернул. А собачка от слона не отстает, лает и тоже к нам бежит. Только до ворот добежала, тут маленький человек наловчился и прыгнул на собаку. Так мы все и поехали. Впереди длинный человек на слоне, за ним я с Петькой на осле, а сзади маленький человек на собачке. И всем нам хорошо, и все мы песенки насвистываем.

Выехали мы из города и поехали, а куда приехали и что с нами там приключилось, об этом мы вам в следующий раз расскажем.

1928

 

© פרויקט הסיפור הקצר 2024

Made with ☕ and 🚬 by Oddity

חפשו:

מנת סיפורים שבועית לתיבה

הירשמו לניוזלטר שלנו

אופס, זה פיצ'ר של האזור האישי.
האזור האישי פתוח רק למשתמשים רשומים. הירשמו בחינם עכשיו ותוכלו להנות מכל האפשרויות של האזור האישי!